Civilno društvo i pregovori sa EU

Centar za regionalizam, uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) je 14. juna 2017. godine u Novom Sadu organizovao konferenciju „Uloga civilnog društva u pregovaračkom procesu za Poglavlje 22 – regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Regionalna politika, koordinacija strukturnih instrumenata i uloga civilnog društva na subnacionalnom nivou“, čiji je glavni cilj jačanje uloge i kapaciteta civilnog sektora na subnacionalnom nivou za aktivno učešće u procesima reformi i formulaciji politika u kontekstu pristupnih pregovora za poglavlje 22.

Konferencija je imala za cilj i pokretanje sveobuhvatne javne rasprave, svih zainteresovanih strana, posebno na subnacionalnom nivou, o ulozi civilnog društva u pregovaračkom procesu.

U uvodnim izlaganjima učesnicima su se obratili Aleksandar Popov ispred Centra za regionalizam i Jovan Podraščanin, pomoćnik pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

V.d. direktor Kancelarije, Žarko Stepanović je u okviru svog izlaganja o potencijalima OCD u funkciji pridruživanja Srbije EU, naglasio da se od samog početka procesa pristupanja Srbije EU, posebno ističe značajna uloga civilnog sektora koja se ogleda u stalnom zagovaranju vrednosti na kojima počiva EU i približavanju građanima suštine i koristi od procesa evrointegracija. „Jedan od najznačajnijih zahteva koji se postavljaju u procesu pregovora je upravo adekvatna i pravovremena komunikacija sa građanima“, istakao je Stepanović.

„Republika Srbija se na brojne načine priprema za učešće u regionalnoj politici EU i korišćenje strukturnih fondova. Organizacije civilnog društva su i u ovom procesu prepoznate kao partneri Vlade. Ova oblast važna je sa aspekta jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva za buduće korišćenje fondova EU namenjenih civilnom društvu, ali posebno sa aspekta unapređenja partnerstva i saradnje državnog i civilnog sektora u ovom domenu. Ovo partnerstvo i iskrena saradnja između državnog i civilnog sektora jedan je od preduslova uspešnog korišćenja strukturnih fondova EU“, naglasio je Stepanović.

Zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije, Mihajilo Dašić govorio je o značaju učešća OCD u pregovaračkom procesu vezanom za poglavlje 22.

Na konferenciji je ujedno predstavljen i Policy Paper „Uloga OCD na subnacionalnom nivou u pregovaračkom procesu – regionalnoj politici i koordinaciji strukturnih fondova“.

Predstavljene su i različite platforme OCD za učešće u pregovaračkom procesu među kojima su Nacionalni konvent za EU i Vojvođanska inicijativa za EU.

Diskusija koja je pokrenuta u toku konferencije pomoći će da se definišu buduće aktivnosti i strategija delovanja OCD na subnacionalnom nivou u vezi sa poglavljem 22.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *