Dogovor o politici za mlade

Mladi predstavljaju 20% biračkog tela u Srbiji i zaslužuju da u Skupštini Republike Srbije imaju svoje zastupnike koji će, bez obzira
na stranačku pripadnost, zagovarati i boriti se za bolji položaj mladih u našoj zemlji. Organizacije civilnog društva upućuju «Obećanje mladima», memorandum o zajedničkoj borbi za sistemska rešenja u ovoj oblasti. Pozivamo mlade kandidate/kinje za poslanike/ce da ga potpišu i time nedvosmisleno stanu na stranu mladih ljudi koji odgovorno kreiraju svoju budućnost.

1. KONTINUIRANA SISTEMSKA BRIGA O MLADIMA
Sektor za omladinu ni na koji način ne sme biti minimalizovan i zanemaren kao ni budžetska izdvajanja za ovaj sektor. Od ukupnog budžeta Republike Srbije 0,02 % se odvaja za omladinu, a od ukupnog budžeta Ministarstva samo 5% je usmereno na mlade, dok 95% ide na sport, što ukazuje na neophodnost promene politike i srateškog usmerenja. Zakon o mladima se mora poštovati, a nova Nacionalna strategija za mlade i akcioni plan moraju biti izrađeni u partnerstvu sa mladima kroz širok konsultativni proces.

2. GLAS MLADIH
Uključivanje mladih u procese donošenja odluka i formulisanje akata koji ih se direktno tiču, kao i podrška idejama, programima i projektima osmišljenim od strane mladih i za mlade mora biti osnovni princip rada buduće Vlade Srbije. Zajednički rad, poštovanje date reči, uključivanje mladih u rešavanje svih problema i pokretanje pitanja koja su važna, jedini je način da se vodi odgovorna državna politika. Samo je takva izvršna i zakonodavna vlast sposobna da legitimno i u punom kapacitetu upravlja državom u interesu svih svojih građana i građanki.

3. OBRAZOVANJE I ZAPOŠLJAVANJE
U Srbiji je preko 200.000 mladih bez posla što uzrokuje njihov kontinuiran odlazak u inostranstvo u potrazi za poslom i boljim uslovima života. Mladi zaslužuju adekvatno obrazovanje koje će im garantovati uspešan život, posao i bolju budućnost u Srbiji. Reforma obrazovanja je neophodna. Mladima je neophodan razvoj kompetencija koje su im potrebne za dalji razvoj i savladavanje životnih prepreka, a ne prosto memorisanje informacija. Funkcionalna pismenost i podrška najboljim nastavnicima/ama i đacima mora biti osnov za reformu obrazovanja.

4. BEZBEDNOST MLADIH I SMANJENJE NASILJA
Osnovni peduslov za adekvatan razvoj mladih je bezbedno okruženje bez nasilja. Svedoci smo svakodnevnog nasilja među mladima, ali i neadekvatnih reakcija vlasti i političara/ki. Stepen razvijenosti jednog društva meri se uslovima u kojima žive njihove najugroženije grupe, te je poštovanje različitosti i apsolutna afirmacija manjina jedini put ka prosperitetu.

5. FORUM MLADIH
Neophodno je formiranje poslaničke grupe/kokusa mladih u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji bi okupljao poslanike i poslanice starosti do 30 godina, kako bi se obezbedilo zalaganje za bolji položaj mladih. U skladu sa načelima demokratije, verujemo da će mladi poslanici/ce koji budu deo budućeg saziva Skupštine aktivno slušati i predstavljati glas mladih i adekvatno ih zastupati u Skupštini. Na taj način bi se i omogućio efikasan kanal komunikacije između predstavnika mladih i Narodne skupštine Republike Srbije, kao najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti.
Ponovo je potrebno da se civilno društvo mobiliše. Pozivamo organizacije da podrže tekst obećanja koje će biti upućeno na potpisivanje svim mladim kandidatima/kinjama za mesto poslanika/ce u Skupštini Republike Srbije.

Hvala na podršci,
Centar E8, Građanske inicijative, KOMS, Unija srednjoškolaca Srbije