Mreža razvojnih inicijativa Lofgosfera ima sledeće ciljeve:

 • Širenje prijateljstva i saradnje među ljudima i narodima na principima ravnopravnosti, solidarnosti i humanizma
 • Stvaranje podsticajnog okruženja i jačanje podrške procesima evrointegracija i pridruživanju Srbije porodici Evropskih naroda i država
 • Zaštita i unapređenje ljudskih prava
 • Unapređenje sloboda javnog govora i komuniciranja u zajednicama
 • Realizacija projekata održivog razvoja zajednica u okruženju
 • Ostvarivanje prava na zdravu životnu sredinu
 • Izgradnja društva znanja kroz implementaciju edukativnih projekata
 • Jačanje kulturnog stvaralaštva, razmene i saradnje među ljudima i zajednicama
 • Zaštita rodnih, etničkih i prava ranjivih grupa i pojedinaca
 • Izgradnja i jačanje svesti o društvenoj destrukciji i ukazivanje na modele prevazilaženja iste
 • Jačanje dobrih međuetničkih odnosa i izgradnja mira u regionu

Svoje ciljeve Logosfera ostvaruje naročito kroz sledeće aktivnosti:

 • Organizovanje javnih skupova, okruglih stolova, tribina, debata, diskusija i ostalih vidova zajedničkog kreativnog rada kako članova Udruženja tako i ostalih građana.
 • Promovisanje tranzicionih i razvojnih ideja i projekata u predmetnim oblastima a posebno kroz implementaciju savremene svetske prakse i „goodwill“-a u predmetnim oblastima.
 • Organizovanje i podsticaj dijaloga među zajednicama i narodima na graničnom prostoru Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
 • Organizovanje tematskih seminara, radionica, savetovanja i drugih vidova obuke i edukacije za članove i druge građane.
 • Sprovođenje tematskih istraživačkih projekata sa ciljem sagledavanja obima i karaktera problema i posledica društveno štetnih pojava i fenomena u zajednici.
 • Sprovođenje tematskih akcija u zajednici sa ciljem podizanja stanja javne svesti o određenim problemima u oblastima od interesa za Udruženje i zajednicu.
 • Realizacija akcija u okviru kojih se stvaraju nove vrednosti ili dobrovoljnim radom članova i građana ostvaruju plemeniti ciljevi i društvena dobrobit.
 • Sprovođenje humanitarnih i društveno odgovornih aktivnosti u zajednici koje imaju za cilj ukazivanje na neki važan problem kao i demonstraciju načina njihovog rešavanja i prevazilaženja.
 • Organizovanje akcija za pomoć marginalizovanim i ranjivim grupama stanovništva, posebno invalidima, starima, bolesnima i hendikepiranim licima.
 • Pružanje podrške žrtvama svih vidova nasilja, posebno ženama i deci i žrtvama mobinga.
 • Zaštita žrtava prekograničnog kriminala posebno seks trafikinga.
 • Programi zaštite životne sredine, biodiverziteta kao i flore i faune a posebno divljih i pitomih životinja, naročito u područjima posebne namene i zaštićenim prirodnim dobrima.
 • Promocija zaštite i unapređenje uslova valorizacije prirodnih i kulturnih dobara u okruženju a posebno u područjima zaštićenih prirodnih dobara.
 • Realizacija projekata u oblasti širenja informacija putem medija javnog komuniciranja i posebnih izdanja Udruženja.
 • Razvoj projekata i ideja iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u službi održivog razvoja lokalnih i regionalnih zajednica.
 • Osnaživanje programa za stvaranje društva znanja i informacionog društva.
 • Realizacija projekata „watch dog“ (pas čuvar) i „agenda seting“ (prioritatizacija) karaktera u zajednici.
 • Poboljšanje uslova života i rada u prekograničnom regionu zapadne Srbije i istočne Bosne i Hercegovine u konktekstu stvaranja međuetničke saradnje, ravnoteže, uzajamnosri i prijateljstva u regionu.
 • Prevazilaženje postkonfliktnih trauma i izgradnja mira i poverenja u međuetničkim odnosima, posebno projekti utvrđivanja istine, odgovornosti i pomirenja u zajednici.
 • Uspostavljanje saradnje sa najvišim obrazovnim i istraživačkim ustanovama u predmetnim oblastima.
 • Saradnja sa privrednim, vladinim i nevladinim sektorom u zemlji i inostrantsvu u cilju realizacije predmetnih ideja i projekata.
 • Saradnja sa donatorima na finansiranju i realizaciji projekata.
 • Organizovanje kulturnih, sportskih, privrednih i ostalih vrsta društvenih lokalnih i regionalnih manfestacija kroz koje se ljudi i organizacije iz regiona, posebno prekograničnog područja, okupljaju, sarađuju, upoznaju i stvaraju prijateljstva, zajedništvo i progres.
 • Osnivanje i sakupljanje sredstava u potporne fondove za podršku idejama iz predmetnih oblasti.
 • Stvaranje uslova za jačanje poslovnih ideja i samozapošljavanja kroz edukaciju i podršku nezaposlenima, mladima i ranjivim grupama.
 • Javno delovanje u odnosu na nosioce lokalnih i državnih vlasti sa ciljem da se ostvaruju prava i ideje iz predmetnih oblasti.

Radi efikasnijeg delovanja i rada Skupština Udruženja usvaja Programske ciljeve kao i Plan i program rada za svaku kalendarsku godinu. Svi članovi Udruženja imaju pravo učešća u pripremi i izradi predloga ovih dokumenata.