Tag: Civilno društvo

Најава ЕУ програма за медије и ОЦД

Прeдстaвници oргaнизaциja цивилнoг друштвa, СEКO мeхaнизмa, LAG (Лoкaлнa сaвeтoдaвнa групa нa прojeкту Teхничкe aсистeнциje oргaнизaциjaмa цивилнoг друштвa – TACSO), TACSO кaнцeлaриje у Србиjи, Кaнцeлaриje зa сaрaдњу сa цивилним друштвoм Влaдe Рeпубликe Србиje, Eврoпскe дeлeгaциje у Србиjи и Mинистaрствa зa eврoпскe интeгрaциje Рeпубликe Србиje сaстaли су сe пoвoдoм плaнирaњa прoгрaмa пoдршкe EУ цивилнoм друштву. Continue reading “Најава ЕУ програма за медије и ОЦД”

Civilno društvo i pregovori sa EU

Centar za regionalizam, uz podršku Nemačke organizacije za tehničku saradnju (GIZ) je 14. juna 2017. godine u Novom Sadu organizovao konferenciju „Uloga civilnog društva u pregovaračkom procesu za Poglavlje 22 – regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“.

Konferencija je organizovana u okviru projekta „Regionalna politika, koordinacija strukturnih instrumenata i uloga civilnog društva na subnacionalnom nivou“, čiji je glavni cilj jačanje uloge i kapaciteta civilnog sektora na subnacionalnom nivou za aktivno učešće u procesima reformi i formulaciji politika u kontekstu pristupnih pregovora za poglavlje 22. Continue reading “Civilno društvo i pregovori sa EU”

Šta civilno društvo jeste?

U prva dva nastavka analiza “U sridu!”, govorili smo o osnovnim koncepcijama demokracije i ekonomije. To pokriva neka bitna pitanja dva sektora suvremenih društava: države (sektor vladavine) i privrede (sektor privređivanja; zato je “gospodarstvo” loša riječ). Kažimo sad nešto o “trećem sektoru”, odnosno onome, što obično zovemo “civilno društvo”.

Da bi se razumjelo o čemu je riječ, treba razjasniti niz pojmova, te kombinirati strukturalni i povijesni pristup. Iako sam se nastojao fokusirati na samu srž tematike, imajući na umu prosječnoga čitatelja, građanina koji je možda aktivan a možda i nije, morao sam ući u razna razjašnjenja i ilustracije, pa je tekst bujao, daleko premašivši prvotno predviđenih 1.500 riječi. Tako sad odstupam od prvotnoga plana i ovu ću važnu temu obraditi u četiri nastavka. Neke se bitne stvari ipak ne mogu svesti na par parola, niti na nešto što prosječni surfer može pročitati u jednoj minuti. Continue reading “Šta civilno društvo jeste?”

Opasnost odumiranja civilnog sektora

Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja civilnog društva trebalo bi da bude završena početkom sledeće godine, kazala je juče Ivana Ćirković, direktorka Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, dodavši da je Srbija, pored Albanije, jedina država u regionu koja nema takav dokument. Ona je, govoreći na skupu „Praćenje i evaluacija javnih politika u Srbiji kroz podršku civilnog društva“, objasnila da će se strategijom precizno definisati institucionalni i zakonodavni okvir civilnog društva i rešiti brojna pitanja, kao što je, na primer, finansiranje nevladinog sektora. Ćirkovićeva je takođe ocenila da su nevladine organizacije izuzetno važne kada je reč o kontroli i evaluaciji javnih politika. Continue reading “Opasnost odumiranja civilnog sektora”